Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Obowiązkowa aktualizacja danych na portalu

21.11.2019

Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) „W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) ) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Tym samym do końca listopada 2019 roku w/w podmioty są zobligowane do przekazania danych adresowych na które będzie doręczana korespondencja. Aby uniknąć zmasowanej korespondencji papierowej na podstawie której NFZ zgromadzi w/w dane zamawiający rekomenduje, aby wykorzystać istniejące zasoby Portalu Potencjału.

 

Dla świadczeniodawców i aptek (wszystkich kont w portalu świadczeniodawcy)

– adres poczty elektronicznej będzie wymagany.

– adres elektronicznej skrzynki podawczej będzie wymagany tylko w przypadku podmiotów publicznych. Pozostałe podmioty muszą zaznaczyć opcję „Nie jestem podmiotem publicznym”. Jeżeli zostanie zaznaczone pole opcji „Nie jestem podmiotem publicznym”, to adres elektronicznej skrzynki podawczej może zostać wypełniony, ale nie będzie wymagany.

Dla osób personelu (wszystkich kont w Portalu Personelu),

– adres poczty elektronicznej będzie wymagany,

– natomiast adres elektronicznej skrzynki podawczej będzie opcjonalny – może zostać wypełniony, ale nie będzie wymagany.

Wypełnienie wyżej wymienionego obowiązku w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznacznie traktowane, jako wypełnienie przedmiotowego obowiązku również w stosunku do ministra właściwego do spraw zdrowia

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami