Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

17.01.2020

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1146 z późn. zm.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

W związku z powyższym OOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej sprawozdawczości (tj. kompletnej, uwzględniającej wyniki prowadzonych na bieżąco weryfikacji) oraz zakończenie rozliczania umów za okres styczeń-grudzień 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż dnia 20.01.2020 r. zostaną wykonane obrazy baz danych dla potrzeb analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału, stanowiące jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy propozycji renegocjacji umów za ww. okresy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tych terminach nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej