Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie nr 187/2013 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3.10.2013r. w…

07.10.2013

OOWNF Z ponownie przypomina,  iż podstawą rozliczeń i płatności kosztów świadczeń udzielonych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA są;

  • Faktura/rachunek
  • Raport statystyczny –Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji
  • Kopia dokumentu ubezpieczenia na podstawie którego udzielono świadczeń medycznych
  • Kalkulacja kosztów w przypadku świadczeń udzielonych w ramach ryczałtu zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Dane pacjenta zawarte w raporcie statystycznym jak i w systemie informatycznym bezwzględnie muszą się zgadzać z danymi zawartymi na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
W zestawieniu świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji należy określić tryb przyjęcia.
Wskazanie trybu przyjęcia na dokumencie rozliczeniowym wynika z § 23 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Dokumenty uprawniające do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

  • w przypadku świadczeń nagłych lub niezbędnych – karta EKUZ, Certyfikat Zastępujący EKUZ,
  •  w przypadku świadczeń udzielonych w trybie planowym – formularz S2/E 112 lub poświadczenie do formularza S1/ E 106, E 109, E 120, E 121
  • w przypadku leczenia następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych – formularz

DA1/E 123 lub poświadczenie do formularza DA1 / E 123

  • poświadczenie do formularza S1 / E 106, E 109, E 120, E 121 uprawnia do świadczeń w pełnym zakresie, również w trybie planowym

Dane osobowe na dokumentach rozliczeniowych muszą być danymi z w/w dokumentów, a nie np. z paszportu lub dowodu osobistego. Paszport, dowód osobisty, skrócony odpis zawarcia aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia są niezbędne do identyfikacji pacjenta.
W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na fakturze/rachunku lub braku załączników wymienionych powyżej,  płatność  zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia bądź skorygowania błędu, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

Opole, 07.10.2013

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej