Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej dot. przeprowadzenia audytu dostępności siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

1. Zamawiający:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu dostępności siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w obszarach:

 • architektonicznym:
 • siedziba Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ składająca się z 4 kondygnacji, do której prowadzą 3 wejścia oraz wejście do parkingu podziemnego – powierzchnia całego budynku wynosi 4700 m2, natomiast powierzchnia biurowa Oddziału wynosi 2510,64 m2,
 • siedziba Punktu Obsługi Klienta w Nysie użytkowana przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Starostwie Powiatowym w Nysie składająca sięz 1 pomieszczenia na 1 kondygnacji, wraz z ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi przez 2 wejścia – powierzchnia pomieszczenia użytkowanego przez Oddział wynosi 20,69 m2.
 • informacji i komunikacji (recepcja, systemy informacji dźwiękowej i dotykowej itp.),

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie eksperckiego raportu z rekomendacjami dla poprawy dostępności w audytowanych obszarach. Rekomendacje powinny wskazywać i dzielić rozwiązania na obligatoryjne (tj. minimum wynikające z podstaw prawnych wraz z terminami ich realizacji jeżeli wynikają z przepisów) oraz fakultatywne (zalecane dla polepszenia minimalnych standardów).

 

3. Termin realizacji

Zamawiający wymaga aby dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminie
do 22 lutego 2021 r. od daty podpisania umowy

 

4.Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg kryteriów:

 • Cena – 80%

                                              najkorzystniejsza (najniższa) cena brutto

badanej oferty

Ilość punktów

otrzymanych przez ofertę ocenianą =   ———————————————————-    x 80

                                                                 cena brutto kolejnej badanej oferty                                                                                       

 

                                                                      

 • Doświadczenie – 20%

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu dostępności na rzecz instytucji publicznej. Dowodem potwierdzającym spełnianie niniejszego warunku będzie poświadczenie w postaci m.in. referencji wystawionych przez podmiot, na rzecz którego realizowana była usługa. Przedłożenie większej ilości poświadczeń skutkować będzie przyznaniem dodatkowych punktów w danym kryterium oceny oferty.

Sposób klasyfikacji ofert w kryterium– doświadczenie:

3 i więcej poświadczeń  – 20 pkt.,

2 poświadczenia – 10 pkt.,

1 poświadczenia – 4 pkt.

Posiadanie przez Wykonawcę minimum jednego poświadczenia jest warunkiem bezwzględnym do udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowy. Brak minimum jednego poświadczenia będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Punkty za kryterium doświadczenie będą przyznawane na podstawie wskazanej przez Wykonawcę ilości posiadanych poświadczeń w formularzu ofertowym.                                                                                       

Ocena końcowa będzie sumą punktów uzyskanych przy zastosowaniu powyższych wzorów.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy dostarczyć wg załączonego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 72A, 45-315 Opole, lub wysłać na adres poczty elektronicznej w formie skanu: przetargi@nfz-opole.pl do dnia 7 grudnia 2020 r.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.

 

6. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcyi możliwości unieważnienia prowadzonej procedury wyłonienia Wykonawcy.W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego, stronom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców, realizujących je w imieniu Wykonawcy.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytania dot. treści projektu umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia można przesyłać do dnia 27 listopada 2020 r., zapytania przesłane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
 5. Wszelkie zapytania kierować należy na adres: przetargi@nfz-opole.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

Załącznik nr 3: Projekt umowy

Załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru

Umowa o zachowaniu poufności

Źródło: Wydział Administracyjno – Gospodarczy