Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat przypominający o prawie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

05.01.2021

Opolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o  respektowaniu przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej grup świadczeniobiorców wymienionych w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), a w szczególności kombatantów i inwalidów wojennych.

W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kombatanci mają prawo do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);
  • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

  • Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Natomiast inwalidzi wojenni mają prawo do:

  • bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1);
  • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera, ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (art. 47 ust.1);
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust.1);
  • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

 

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

  • Książka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r.

Wszelkie  przysługujące uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium dla  osób uprzywilejowanych umieszone zostały na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Jednocześnie Tutejszy oddział przypomina o obowiązku zamieszczenia przez świadczeniodawców stosownych informacji w widocznym miejscu, np. na tablicach ogłoszeń, w każdym miejscu udzielania świadczeń.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych