Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystawiania recept – uzupełnienie…

25.09.2013

Komunikat Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie wystawiania recept – uzupełnienie

                W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z Komunikatami z dnia 22.07.2013 oraz 24.09.2013 OOW NFZ przypomina, iż fakt wyłączenia z Portalu Świadczeniodawcy oraz Portalu Personelu możliwości drukowania na recepcie adresu siedziby podmiotu świadczącego działalność leczniczą nie zwalnia z obowiązku umieszczania na każdej recepcie wszystkich danych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260 z późn.zm.).
§ 4. 1. Dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują:
1)     nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2)     adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;
3)     numer telefonu;
4)     identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.
2. Jeżeli recepta jest wystawiona przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji, dane osoby uprawnionej obejmują:
1)     imię i nazwisko;
2)     adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano);
3)     numer telefonu;
4)     dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, na który składają się:
a)  dwie pierwsze cyfry o wartości „98”,
b)  dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
c)   pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w lit. b.

Dane mogą być nanoszone poprzez:
– pieczątkę lub
– naklejkę lub
– nadruk za pośrednictwem indywidualnych programów.

 

Opole, 25.09.2013

Źródło: Wydział Gospodarki Lekiem