Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przekazywanie danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych.

29.03.2021

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowiainformuje, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2305), którego przedmiotem jest ustalenia zasad wypłaty środków dla pielęgniarek i położnych. Świadczeniodawca posiadający umowę z Oddziałem Funduszu ma obowiązek przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;

Przedmiotową informację świadczeniodawca  sporządza wg. stanu na dzień 1 kwietnia 2021 roku i przekazuje za pomocą serwisów internetowych w terminie do dnia 14 kwietnia 2021r.

Prosimy wszystkich świadczeniodawców o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2021.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania do tut. Oddziału aktualnej:

  1.  opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez OIPiP w Opolu lub;
  2. porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
  3. oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej