Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat do Świadczeniodawców w sprawie zasad stosowania ordynacji lekarskiej w chorobach przewlekłych Źródło: Wydział…

29.05.2013

Komunikat do Świadczeniodawców w sprawie zasad stosowania ordynacji lekarskiej w chorobach przewlekłych

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej wydane przez lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, stanowią dokument wystarczający do wypisania pacjentowi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę leku refundowanego.
Każdy lekarz, w odniesieniu do realizowanego przez siebie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, w tym również w odniesieniu do zakresu i sposobu wykorzystania uzyskiwanych od pacjenta informacji, dotyczących jego stanu zdrowia (także takich, których autorem jest inny lekarz leczący pacjenta), podejmuje decyzje w sposób autonomiczny, świadom konsekwencji prawnych i zawodowych z tym związanych. Fundusz nie ingeruje w autonomię tych decyzji. Biorąc pod uwagę powszechność obowiązywania przepisów prawa dotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza, zasad dokumentowania udzielanych świadczeń (w tym ordynacji lekarskiej, w wyniku której następuje leczenie farmakologiczne lekami refundowanymi) oraz praw pacjenta, Fundusz nie znajduje podstaw do kwestionowania wartości merytorycznej odpowiednio autoryzowanych zaświadczeń i informacji dotyczących ustalonego rozpoznania, wykonywanych badań, zastosowanego leczenia oraz zaleceń do dalszego postępowania wydanych pacjentowi przez lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zgodnych z posiadaną specjalizacją w ramach działalności podmiotu leczniczego albo praktyki zawodowej, które nie realizują umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w zakresie i przedłożonych przez pacjenta lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego celem zapoznania się z treścią. Nie znajduje także podstaw do odmowy przyjęcia przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego takowej informacji przedłożonej przez pacjenta, w związku z wykonywaniem badania przedmiotowego, włączenia jej do dokumentacji medycznej pacjenta oraz ewentualnego wykorzystania w realizowanym przez siebie procesie leczenia.

Spełnienie przez lekarza powyżej przedstawionych warunków ordynacji lekarskiej nie może skutkować kwestionowaniem prawidłowo wystawionych i zrealizowanych recept lekarskich.


 

Opole, 29-05-2013

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami