Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 ust. 10…

30.10.2014

Komunikat dla świadczeniodawców
Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej:
skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,
zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.
Mając powyższe na względzie uprasza się świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego do przestrzegania przedmiotowych przepisów i wydawania świadczeniobiorcy skierowań, recept oraz zleceń zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie informacyjnej po leczeniu szpitalnym
Żródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej