Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie…

09.04.2013

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka
specjalistyczna.

Źródło:Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5391