Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący aneksów rozliczających i ugód za rok 2012 Źródło: Wydział Organizacyjny

07.02.2013

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na Portalu  Świadczeniodawcy sukcesywnie zamieszczane są aneksy rozliczające i ugody dotyczące roku 2012. W związku z powyższym prosimy obserwować portal i pobrać przygotowane dokumenty, a następnie po podpisaniu przekazać w dwóch egzemplarzach do OOWNFZ – do  Wydziału Organizacyjnego.
 W przypadku ugód konieczne jest wygenerowanie w Portalu „wniosku w sprawie rachunku bankowego”. Druk tego dokumentu wraz ugodą należy doręczyć do Oddziału.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 77-40-20-116.
 Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej, gdyż brak ww. dokumentów uniemożliwi rozliczenie świadczeń za 2012r.
 Zgodnie z § 27 ust 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81 poz. 484)rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego tj.14.02.2013.

Bardzo prosimy aby ww. dokumenty były  pozszywane, w kopercie z adnotacją Wydział Organizacyjnych.

Opole, 07-02-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny