Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat o receptach bez regonu Źródło:Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ…

05.02.2013

O receptach bez REGON-u

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji możliwości wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemających zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarządzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane wśród lekarzy mogących zawrzeć taką umowę wymieniła również lekarzy niemających takiej praktyki, a pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o pracę lub umowy-zlecenia w podmiocie, z którym NFZ nie ma podpisanej umowy na świadczenia zdrowotne.
Wątpliwości, jakie pojawiały się w tej kwestii, wynikały z treści obowiązującego do 29 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU poz. 260), które obligowało lekarza do umieszczania numeru REGON na recepcie. Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., expressis verbis wskazała, że dane osoby uprawnionej wpisywane na recepcie obejmują numer REGON wyłącznie wtedy gdy osoba uprawniona taki numer posiada.
Tak zapisana fakultatywność wpisywania numeru REGON rozwiała wszelkie dotychczas pojawiające się wątpliwości odnośnie do możliwości zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych przez lekarzy wykonujących zawód w innych formach niż wskazane w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ

Opole, 05-02-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny