Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej…

01.02.2013

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)
W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 r. oraz złagodzenia ewentualnych skutków nieprawidłowego działania systemu sprawozdawczego świadczeniodawców umożliwiamy, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.
W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.
W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

  • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
  • cenę jednostki rozliczeniowej,
  • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.
Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym – nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) – oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.
Powyższy wyjątek wprowadzamy, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w listopadzie 2012 r.
Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

 

Opole, 01-02-2013

Źródło: Wydział Organizacyjny