Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2012 roku. Źródło: Wydział Świadczeń Opieki…

08.01.2013

Komunikat
dla świadczeniodawców
w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2012 roku.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 27 ust.2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81 poz.484), termin ostateczny rozliczenia umów za rok 2012 upływa 14 lutego 2013r., tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego.
W związku z powyższym OOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej sprawozdawczości (tj. kompletnej, uwzględniającej wyniki prowadzonych na bieżąco weryfikacji) oraz zakończenie rozliczania umów do dnia 18 stycznia 2013r.
Po tym dniu zostanie wykonany obraz bazy danych dla potrzeb analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2012 rok, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy – na jego pisemny wniosek – propozycji rocznego rozliczenia umów za 2012 rok.

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tym terminie nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.

Opole, 08-01-2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej