Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne 5.52.01.0001363 –…

17.10.2014

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w szczególnych sytuacjach rozliczenie udzielonego  świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).

 • Powyższe dotyczy rozliczenia świadczenia:
 1. którego koszt przekracza wartość 15 000 zł i wartość obliczaną wg wzoru określonego w § 22 ust. 1 pkt 1 cytowanego wyżej zarządzenia,
 2. które jest dopuszczone do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym,
 3. które spełnia jednocześnie łącznie poniższe warunki:
 • w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala,
 • inny problem zdrowotny, o którym mowa wyżej, nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala,
 • jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • nie może być rozwiązany jednoczasowym zabiegiem,
 • nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego,
 • kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie,
 • obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji.

 Rozliczenie za zgodą płatnika dotyczy tylko hospitalizacji (tj. świadczeń zakontraktowanych  w tym trybie, czyli nie dotyczy hospitalizacji planowej i trybu jednodniowego).
Rozliczenie może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia.  Finansowanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

 • finansowanie świadczeń odbywa się w ramach kwot określonych w planie finansowym Oddziału Funduszu na dany rodzaj świadczeń, w ramach łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy określonej w umowie;
 • świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, finansowane jest na poziomie 60% właściwej grupy z innej sekcji oraz innego zakresu;
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca występuje do dyrektora Oddziału Funduszu, z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie procesu terapeutycznego w sposób wskazany we wniosku.

 Metoda rozliczania udzielonych świadczeń, o której mowa w ust. 1, może znajdować
zastosowanie wyłącznie do świadczeń gwarantowanych, o których mowa w rozporządzeniu.
II. Nie stosuje się metody rozliczania udzielonych świadczeń, o której mowa w ust. 1, do rozliczania:
1) kosztów produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.14));
2) substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz leków objętych finansowaniem w ramach programów lekowych;
3) świadczeń, w przypadkach, w których cel leczenia może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne;
4) jednorazowo więcej niż jednej hospitalizacji.
III.   Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie
z następującą procedurą:
1) świadczeniodawca w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 składa
do właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu, wniosek o indywidualne rozliczenie
świadczenia w formie elektronicznej i papierowej wraz ze szczegółową specyfikacją
kosztową świadczenia;
2) szczegółowa specyfikacja kosztowa nie jest wymagana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
3) zgodę na indywidualne rozliczenie świadczenia wydaje dyrektor Oddziału Funduszu
lub osoba przez niego upoważniona, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnego wniosku, albo od dnia przekazania uzupełnionego wniosku, o którym
mowa w pkt 4, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów oraz zgodnie
z przepisami zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń
i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
4) świadczeniodawca, który złożył wniosek jest obowiązany do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, o ile jest to niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i wydania zgody na ten sposób rozliczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
5) niewyrażenie przez dyrektora Oddziału Funduszu zgody na realizację wniosku wymaga uzasadnienia;
6) w przypadku braku zgody dyrektora Oddziału Funduszu, świadczeniodawca może
skierować wniosek o jego ponowne rozpatrzenie, w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania odmowy realizacji wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa nastąpiła
z powodu uchybienia terminu lub innych uchybień formalnych wniosku, leżących
po stronie świadczeniodawcy;
7) od rozstrzygnięcia dyrektora Oddziału Funduszu wydanego w wyniku rozpatrzenia
wniosku, o którym mowa w pkt 6, odwołanie nie przysługuje;
8) stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
wniosku, w tym wysokości kwoty finansowania jest ostateczne;
9) świadczenie stanowiące przedmiot wniosku, po uzyskaniu zgody dyrektora Oddziału Funduszu na indywidualne rozliczenie wykazuje się do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym;
10) w sprawozdawczości z realizacji świadczenia obowiązuje zakres informacji tożsamy z zakresem informacji dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne;  
11) świadczeniodawca obowiązany jest do przechowywania przez okres trzech lat
dokumentów dotyczących wydawanych zgód, w tym dokumentów, na podstawie
których dokonano wyceny kosztowej świadczenia;
Sposób postępowania w sprawie wydania przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji dotyczącej indywidualnego rozliczenia świadczeń oraz wzory wniosków, określa Zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych (ze zm.).

Opole, 17-10-2014

Źródło: Wydział Organizacyjny