Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju AOS w zakresie poradni okulistycznych i…

17.10.2014

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.08.2014 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1138).
Powyższa ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących w zakresie powyższych świadczeń do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet, jeżeli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Opole, 17-10-2014

Źródło: Wydział Organizacyjny