Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla lekarzy/felczerów, którzy podpisali umowy na wystawieanie recept zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Prezesa…

07.11.2012

Umowy upoważniające do wystawiania recept  refundowanych – aneksowanie

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina wszystkim lekarzom, że zgodnie z § 2 ust.2 Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom lekarze, którzy zawarli umowy w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki
i wyroby medyczne objęte refundacją (data zawarcia umowy przed 1 lipca 2012) powinni do dnia 31 grudnia 2012 roku dostarczyć do OOW NFZ wypełnione i podpisane dwa egzemplarze aneksu wraz z dwoma egzemplarzami umowy (załączniki).
 W/w dokumenty (umowa powinna mieć zaparafowaną każdą stronę) można złożyć osobiście
w OOW NFZ lub za pośrednictwem poczty (adres do korespondencji:
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
Wydział Gospodarki Lekami ).

Opole, 07-11-2012

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami