Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

INFORMACJA dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby…

19.10.2012

INFORMACJA
 dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane
wystawianych przez osoby nieuprawnione

            Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu przypomina, że lekarze/felczerzy, którzy nie podpisali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom z oddziałem wojewódzkim NFZ obowiązującej od dnia 01.07.2012 roku (zawartej w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL z dnia 30 kwietnia 2012 roku lub Zarządzenie Nr 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją) nie mają prawa do wystawiania recept refundowanych pro familiae, pro auctore oraz w ramach świadczonych usług komercyjnych.

                Dotyczy to również lekarzy, którzy zawierają nową umowę po 6 lipca 2012. Lekarze ci
w okresie od 01 lipca do daty zawarcia nowej umowy nie mają prawa do wystawiania recept refundowanych pro familiae, pro auctore oraz w ramach świadczonych usług komercyjnych. Lekarze tacy nie powinni również korzystać z puli numerów recept przydzielonych do poprzedniej umowy – należy pobrać nowy zakres numerów recept przypisany do nowej umowy.

                Jednocześnie Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pule numerów recept przyznanych do umów, które wygasły z dniem 30 czerwca 2012 roku, nieprzedłużonych w drodze aneksu lub w drodze nowej umowy od dnia 1 lipca 2012 roku, będą blokowane, a informacja na ten temat przesyłana do aptek ogólnodostępnych.

                Powyższa informacja nie dotyczy recept przydzielonych przez Opolski OW NFZ dla świadczeniodawców w ramach realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Opole,19-10-2012

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami