Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie aneksowania umów na rok 2013 Źródło: Wydział  Organizacyjny

21.09.2012

Komunikat w sprawie aneksowania umów na rok 2013

W związku ze zbliżającym się terminem aneksowania umów na 2013 rok, Wydział Organizacyjny przypomina    o konieczności wcześniejszego zaktualizowania danych w Portalu Świadczeniodawcy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane formalno-prawne (rejestrowe – podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych), które mogły ulec zmianie w związku z realizacją zapisów ustawy o działalności leczniczej. Prosimy również o zwrócenie uwagi na przypadki tzw. „konfliktu harmonogramów” (nakładanie się czasu pracy, sumaryczny czas pracy) oraz tzw. „konfliktu ustawowego” (art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach). Podpisanie aneksów na 2013 rok uwarunkowane będzie spełnieniem wszystkich warunków wymaganych, zawartych w stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia  i zarządzeniach Prezesa NFZ, właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Świadczeniodawca pozostający stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna          i wykonujący procedury zabiegowe winien posiadać wpis „gabinetu diagnostyczno-zabiegowego”           w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższe znajduje uzasadnienie w dyspozycji przepisów art. 103 oraz art. 100 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.).
Jednocześnie Oddział Funduszu przypomina, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 „Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U.2012 poz. 594), kodem właściwym dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego jest kod 9450.

Zgodnie z „Procedurą aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” przekazanie świadczeniodawcom propozycji finansowej wraz ze wzorami oświadczeń (o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów) nastąpi do 31 października 2012r.  W przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania albo warunków finansowania do dnia 30 listopada 2012r., o ile strony nie postanowią inaczej – umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego 2013r.( zgodnie z §32 ust.5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). W powyższym przypadku OOW NFZ    za świadczenia udzielone w okresie styczeń – luty 2013r. dokonuje płatności  na zasadach obowiązujących w grudniu 2012r.  

        

Opole, 21-09-2012

Źródło: Wydział Organizacyjny