Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT dla lekarzy specjalistów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wystawiających skierowania na badania…

27.08.2012

KOMUNIKAT
dla lekarzy specjalistów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wystawiających skierowania na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia stanowisko w sprawie wykonywania i finansowania badań laboratoryjnych przed wykonaniem badań Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej z użyciem środków kontrastowych.

Aktualnie brak jest zatwierdzonych standardów postępowania dotyczących realizacji procedur z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, w tym z użyciem
środków kontrastowych. Formalne rozwiązanie tej kwestii – w przypadku świadczeń opieki
zdrowotnej realizowanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego (np. tomografii
komputerowej) – nastąpi po opracowaniu przez komisję ds. procedur i audytów klinicznych
zewnętrznych, treści wzorcowych i roboczych procedur radiologicznych, do czego zobowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych.

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, lekarz kierujący na badania (w tym RM czy TK) jest zobowiązany do zachowania należytej staranności i stosowania dobrej praktyki
lekarskiej. W związku z powyższym, w sytuacji kiedy na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta specjalista kieruje na nie osobę z grupy ryzyka, powinien wykonać niezbędne badania w tym np. oznaczenie poziomu stężenia kreatyniny. Jest to zgodne z przepisami
§ 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zgodnie z którym osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta wraz ze skierowaniem w szczególności: rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.

Zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
(komunikat zamieszczony na stronach internetowych Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego: www.polradiologia.org) opartą na wytycznych ESUR (European Society
of Urogenital Radiology) dotyczących środków kontrastowych – obligatoryjność tych wytycznych bierze się z faktu, iż radiolog zleca środek kontrastowy i ponosi odpowiedzialność za pokontrastową niewydolność nerek lub w przypadku podania chelatów gadoliny za NSF. Ponadto konsultant podnosi, że odpowiedzialność radiologa jako lekarza zlecającego podanie środka kontrastowego jest oczywista, stąd też wytyczne ESUR zabezpieczają go przed ewentualną odpowiedzialnością w przypadku powikłań.

Wcześniejsza ocena stanu nerek, jak wskazuje konsultant, ma za zadanie ochronę pacjenta przed działaniem niepożądanym, a lekarza radiologa przed odpowiedzialnością prawną. Odpowiedzialność za przeprowadzenie badania obrazowego ponosi jednostka wykonująca daną procedurę, dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej. Jest to zgodne z przepisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącym, iż świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

 

        

Opole, 27-08-2012

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki  Zdrowotnej