Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Źródło: Wydział  Świadczeń Opieki…

09.08.2012

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
W związku z przeprowadzoną weryfikacją kontrolną w zakresie sprawdzenia
numer 50811005 -liczba sprawozdanych świadczeń wykonanych przez osobę
personelu medycznego przewyższa liczbę świadczeń możliwych do wykonania
w czasie określonym w harmonogramie deklarowanym Opolski Oddział NFZ
informuje, iż po analizie zakwestionowanych świadczeń świadczenia
opisane wynikiem weryfikacji „błąd” w okresie
styczeń-czerwiec 2012  otrzymały status weryfikacji
,,ostrzeżenie”, a dopiero od miesiąca lipca br.  otrzymają
wynik  weryfikacji „ błąd”.  
Powyższe sprawdzenie jest wynikiem zapisów § 24 punkt 5
zarządzenia nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn.
17.10.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień  cyt.  ,,łączny czas zrealizowanych świadczeń
wykazanych do rozliczenia nie może przekraczać czasu pracy personelu
realizującego świadczenia wynikającego z harmonogramu czasu pracy
personelu udzielającego świadczenia”.
Jednocześnie Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina
świadczeniodawcom udzielającym świadczeń w ramach umów zawartych
z Funduszem w przedmiotowym rodzaju o przestrzeganiu zapisu § 6
„Ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki
zdrowotnej”           
( Dz. U. 08.81.484 z dn. 13.05.2008 r.).
Wobec powyższego tut. Oddział NFZ Zwraca się z prośbą o sprawdzenie,
czy w okresie realizacji umowy nie wystąpiły pozycje rozliczeniowe
wykraczające poza zadeklarowany harmonogram czasu pracy personelu
udzielającego świadczeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
świadczeniodawca winien niezwłocznie dokonać korekty dokumentów
rozliczeniowych związanych z jego rozliczeniem finansowym  albo
złożyć pisemne wyjaśnienia w celu zweryfikowania sprawy.

        

Opole, 8-10-2012

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki  Zdrowotnej