Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązku terminowego sprawozdawania danych z zakresu list oczekujących….

09.10.2014

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z §11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801) świadczeniodawcy zobowiązani są przekazywać do Oddziału dane dotyczące list oczekujących nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy.
Zwracamy uwagę, że wobec wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. przepisów ustawy
z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2014 poz. 1138), która zakłada m.in. rozszerzenie sprawozdawczości o cotygodniowe przekazywanie do Oddziału najbliższego możliwego terminu udzielenia świadczenia, niezwykle istotnym jest rzetelne i terminowe przekazywanie danych
z zakresu list oczekujących. W związku z powyższym prosimy o szczególną staranność w kwestii prowadzenia sprawozdawczości w wymienionym zakresie.
Jednocześnie przypominamy również, iż zgodnie z §30 ust. 1 pkt. 3 lit. g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484) nieprzekazywanie danych dotyczących list oczekujących w terminie grozi nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

 

Opole, 09-10-2014

Źródło: Wydział Organizacyjny