Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA W AOS Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia…

28.11.2011

UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA W AOS

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia zawiadamia, że zostały poddane analizie przesłane
przez Państwa „dokumenty aktualizacyjne”, dotyczące
realizacji świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej od 01.01.2012r.
Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że część złożonych
„dokumentów aktualizacyjnych” nie spełnia
wymogów określonych w § 11 ust 5 Zarządzenia Nr
81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada
2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zgodnie z
cytowanym wyżej Zarządzeniem:

§ 11 ust 5 – „Harmonogram, o
którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące warunki:
poradnia specjalistyczna czynna nie krócej niż trzy dni w
tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w
godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz. 7:30 a
14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w
przedziale czasowym między godz. 14:00 a 20:00.”

§ 11ust 7 – „Przez godziny pracy
poradni specjalistycznej rozumie się czas pracy personelu medycznego:
lekarza, logopedy lub ortoptysty, udzielającego świadczeń zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do umowy.”

W związku z powyższym proszę w trybie pilnym o
przeanalizowanie złożonej dokumentacji i w przypadku dokonania zmian o
złożenie nowych „dokumentów aktualizacyjnych” w
formie papierowej oraz elektronicznej do OOW NFZ do dnia 05 grudnia
2011r.

Źródło: Wydział Organizacyjny