Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia mając na uwadze zapis § 2 ust 1 pkt. 8 Rozporządzenia…

24.11.2010

Komunikat

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia mając na uwadze zapis § 2 ust 1 pkt. 8
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania
do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania
komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U.04.273.2719), a także zapisy
zawarte w Ogłoszeniach o Konkursie Ofert
przesuwa termin rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań
prowadzonych w trybie konkursu ofert, z dnia 24.11.2010r. na dzień
26.11.2010r.