Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w związku z dużą ilością braków, jakie pojawiły się na skierowaniach załączonych do wniosków o zwrot…

04.02.2015

W związku z dużą ilością braków, jakie pojawiły się na skierowaniach załączonych do wniosków o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w sytuacji gdy świadczeniobiorca otrzymuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonującego zawód na terenie RP, skierowanie to  musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( t.j. z 2014. Dz. U. poz. 177 ). Wynika to w sposób jednoznaczny z przepisu art. 42b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ), który stanowi, że warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie przez pacjenta, przed skorzystaniem ze świadczenia udzielonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska podlegającego zwrotowi kosztów, odpowiedniego skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego, zgodnie  z art. 32, art. 33 ust. 1, art. 33a ust. 1, art. 41 lub art. 57-59 oraz przepisami wydanymi na podstawie  art. 31d wyżej wymienionej ustawy.

 

Opole, 04.02.2015

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej