Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący  poszkodowanych w misjach poza granicami państwa, którzy zostali objęci obowiązkiem ubezpieczenia…

22.03.2010

Komunikat
dotyczący  poszkodowanych w misjach poza granicami państwa,
którzy zostali objęci obowiązkiem ubezpieczenia i korzystają ze
świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 z pózn. zm.)

Informacje o konsultantach ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa.

Komunikat
dla świadczeniodawców w sprawie uprawnień wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164,
poz. 1027 z pózn. zm.) w odniesieniu do żołnierzy i
pracowników wojska , którzy doznali urazu lub zachorowali
podczas pełnienia poza granicami państwa.