Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem pt. „Zaczęła się walka o kontrakty na razie między szpitalami”

20.04.2015

W związku z artykułem pt. „Zaczęła się walka o kontrakty na razie między szpitalami”, który ukazał się w NTO w dniu 24.10.2014roku OOW NFZ informuje:

Po raz kolejny w Nowej Trybunie Opolskiej ukazały się informacje, które nie potrzebnie wywołują zagrożenie wśród placówek medycznych i pacjentów.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie uspokoić wszystkich realizatorów świadczeń, a także pacjentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ogólnymi warunkami umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – kwotę zobowiązania
    w poszczególnych zakresach na następny okres rozliczeniowy ustala się corocznie w terminie do dnia 30 listopada, o ile strony nie postanowią inaczej.  W historii działania OOWNFZ mieliśmy przypadki, kiedy strony umowy ustalały poziom finansowania dopiero w grudniu.

W chwili obecnej OOWNFZ posiada plan zakupu na 2015 rok, niemniej jednak opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.) wprowadza od 1 stycznia 2015r. wiele istotnych zmian w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wymagających szczegółowego wyjaśnienia
w zakresie opieki nad pacjentem onkologicznym w tym zasad rozliczania tych świadczeń. Nadal trwają prace nad aktami wykonawczymi regulującymi szczegółowo zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także negocjacje na szczeblu centralnym w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej.  Projekty rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej są obecnie w fazie uzgodnień.  Dopiero podpisanie przez Ministra Zdrowia ww. aktów prawnych umożliwi opublikowanie przez Prezesa NFZ zarządzeń w sprawie zasad zawierania i realizacji umów    o udzielanie świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń, a Oddział będzie miał pewność, iż przygotowany plan zakupu uwzględni wszystkie zmiany, które mają obowiązywać w 2015 roku. Zatem powściągliwość Oddziału w sprawie przekazania placówkom medycznym informacji o wysokości środków na rok następny ma swoje uzasadnienie i nie należy doszukiwać się w tym postępowaniu innych przyczyn np. zbliżających się wyborów samorządowych. Wieloletnie doświadczenia w tym zakresie dowodzą, iż plan zakupu sporządzany przez OOWNFZ uwzględnia wszystkie wskaźniki jakościowe udzielanych świadczeń wynikające z analizy merytorycznej realizacji umów, stąd obawy Dyrektorów szpitali wyrażone w tym artkule są nieuzasadnione.

Nieprawdziwa jest również informacja przekazana czytelnikom  jako wypowiedź rzecznika prasowego OOW NFZ –„Nasza centrala nie ma jeszcze przygotowanego planu zakupu usług medycznych na 2015 rok z podziałem na województwa”….to oddział na bazie planu finansowego  przygotowuje Plany zakupu świadczeń dla jednostek służby zdrowia Województwa Opolskiego.

 Oddział liczy, że informacje podawane w kolejnych artykułach dotyczących opieki zdrowotnej będą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.