Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

Sprostowanie do komentarza, który ukazał się w dniu 07.03.2016r. w Nowej Trybunie Opolskiej

07.03.2016

Odpowiedź do komentarza  – od redaktora pt. „Pieniądz rządzi i mami” autorstwa pani redaktor Małgorzaty Kroczyńskiej, opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej w dniu 7 marca 2016 r.

 

W komentarzu  pt. „Pieniądz rządzi i mami” przekazano informacje, które  w niewłaściwy i niezgodny z prawdą sposób obrazują finansowanie świadczeń medycznych przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu.

Z treści komentarza wnioskuję, że został on napisany bez zapoznania się pani redaktor z wyjaśnieniami OOW NFZ złożonymi  na ręce pana redaktora Krzysztofa Strauchmana.

 

  1. Pragnę podkreślić, że Opolski Oddział Wojewódzki NFZ precyzyjnie i terminowo realizuje swoje zobowiązania wobec świadczeniodawcy w sposób całościowy, zgodnie z treścią zawartych między stronami umów, natomiast American Heart of Poland, ignoruje przyjęte na siebie zobowiązania umowne. Przykładem jest chirurgia naczyniowa – hospitalizacja gdzie kwota zobowiązania Funduszu w 2015 roku wobec świadczeniodawcy wyniosła 1.200.000,00 zł, zaś rzeczywiste wykonanie opiewało na sumę 11.065.623,36 zł, co stanowi wzrost o 1022%.   Powyższe dane niewątpliwie świadczą o całkowitym ignorowaniu przez świadczeniodawcę treści zawartych z Funduszem umów. Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe OOW NFZ, a także ustawę o dyscyplinie finansów publicznych; spełnienie oczekiwań American Heart of Poland, musiałoby odbyć się kosztem innych świadczeniodawców. Spełnienie wszystkich roszczeń American Heart of Poland z lat ubiegłych oraz wykazanych za 2015 r., stanowiłoby zagrożenie dla finansów OOW NFZ, a w konsekwencji zagrażałoby bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów zamieszkałych na terenie naszego województwa. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ docenia ważność i znaczenie szeroko rozumianych świadczeń kardiologicznych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, a w szczególności na terenie województwa opolskiego, na które  przeznacza 11 % ogólnej kwoty wydatków na hospitalizację co świadczy o prawidłowości prowadzonej polityki zabezpieczenia dostępu do przedmiotowych świadczeń,  zaś niemożność pełnego sfinansowania tych procedur wynika z przyczyn obiektywnych. Wysokość posiadanych środków finansowych nie pozwala na zaspokojenie wszystkich – często uzasadnionych – potrzeb  pacjentów.   OOWNFZ jako jedyny w kraju zapłacił po raz kolejny za 100% udzielonych świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie, za wyjątkiem American Heart of Poland. Należy podkreślić, że każdorazowe zwiększenie poziomu finansowania świadczeń jednemu ze świadczeniodawców musiałoby się odbyć kosztem innych świadczeniodawców.
  2. Zbiórki pieniędzy prowadzone na leczenie chorych, będące wyrazem empatii społeczeństwa dotyczą procedur medycznych nie stosowanych w kraju bądź nie będących świadczeniem gwarantowanym; a co za tym idzie finansowanym przez NFZ.
  3. Odnosząc się do ostatniego akapitu komentarza pragnę poinformować, że koszty utrzymania opolskiego oddziału są najniższe w kraju. Tzw. koszty administracyjne wynoszą poniżej 1,00 % całego budżetu OOW NFZ, co  w porównaniu do innych państw UE oznacza, że NFZ jest najtańszą w utrzymaniu instytucją finansującą świadczenia dla pacjentów – dla przykładu koszty utrzymania systemu czeskiego wynoszą ponad 4% kosztów ogółem, a w innych państwach starej UE kształtują się na poziomie 6-8% kosztów ogółem.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, że po raz kolejny na łamach Nowej Trybuny Opolskiej pojawiają się opinie narażające na utratę zaufania i wizerunku Narodowy Fundusz Zdrowia; proszę o zaprzestanie takich działań, gdyż są one wyrazem braku szacunku dla pracowników NFZ. W tak wrażliwym obszarze jakim jest zdrowie ludzkie, nie powinno się grać na emocjach ludzkich i wyrażać niepotwierdzonych opinii.