Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Jest szansa na specjalistów”

23.04.2015

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Jest szansa na specjalistów” Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że zapowiedź zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach w Ośrodku Zdrowia w Komprachcicach jest przedwczesna.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Władze gminy i zarządzający ośrodkiem nie poinformowali oficjalnie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o zamiarze zawarcia nowej umowy, a ma to fundamentalne znaczenie w kontekście planowania wydatków przez OOWNFZ w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 132 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Obecnie Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ma zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie do 30 czerwca 2016 r. W związku z tym duży konkurs ofert planowany jest pod koniec I kwartału 2016 r. Należy mieć na uwadze fakt, że ubiegający się  o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej musi spełnić określone wymogi.

Oddział nie planuje w 2015r. ogłaszania dodatkowych postępowań konkursowych za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych czyli nagłego pogorszenia się dostępu dla pacjentów do świadczeń medycznych oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

OOW NFZ jako płatnik za świadczenia usług medycznych, ubolewa nad tym, że autor artykułu nie zadał sobie trudu zebrania informacji u źródła, celem przedstawienia rzetelnych i zgodnych z literą prawa informacji.