Kontraktowanie 2016

Kontraktowanie 2016

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju:POZ którym umowy wygasają z dniem 31.12.2015

26.11.2015

Komunikat dla świadczeniodawców
w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego

dotyczy świadczeniodawców, których umowy wygasają

z dniem 31.12.2015

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późn. zm.) w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie;

 • Świadczenia lekarza POZ.
 • Świadczenia pielęgniarki POZ.
 • Świadczenia położnej POZ, w tym – pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji – świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.
 • Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania
  i wychowania.
 • Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

ŚWIADCZENIODAWCY, których umowy wygasają z dniem 31.12.2015, u których
nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do danych na dzień złożenia wniosku.

W przypadku woli kontynuowania umowy, składają w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ wniosek według wzoru określonego załącznikiem nr 16
do Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod warunkiem, że Oddział Wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, dane zgodne ze stanem faktycznym, o których mowa § 35 ust. 2 oraz § 37 ust. 1 pkt. 2-3 i 5  w/w zarządzenia.

W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich wspólników.

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodwaca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć:

 • Wzór parafy i podpisu – załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Ponadto:

 • w przypadku spółek cywilnych należy dodatkowo dołączyć:
 • kopię umowy lub wyciąg ze wskazaniem osoby reprezentującej.
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w poz należy dodatkowo złożyć:
 • kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych we wniosku,
 • w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 161c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku ze zm. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. tj. poz. 581), niebędących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny, zawierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;
 • oświadczenia o objęciu opieką zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
  do 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r.

  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia pielęgniarki szkolnej należy dodatkowo złożyć:
 • aktualne na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarto porozumienie
  o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 • kserokopie porozumień z dyrektorami szkół na podstawie, których świadczone są usługi pielęgniarek szkolnych.

 

WNIOSKODAWCY, których umowy wygasają z dniem 31.12.2015, u których nastąpią jakiekolwiek zmiany w stosunku do danych na dzień złożenia wniosku zobowiązani
są do złożenia:

 • wniosku w formie elektronicznej i papierowej –
 • załącznika nr 10,11,12,13,14  do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 listopada 2015 r. (…).
 • pozostałe dokumenty, o których mowa w § 35 zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

Wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 16 wraz z ww. dokumentami lub należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym
z załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 listopada 2015 r.  przesyłając  lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Opolski Oddział Wojewódzki  NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
 • w terminie do dnia do 10 grudnia 2015r.

Złożone w tym terminie prawidłowo wnioski rozpatrzone będą w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od 01.01.2016 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych dla realizacji świadczeń określonych w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.,
 1. Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.