Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: SOK NA ROK 2017

04.07.2017

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Głogowska 37 
45-315 Opole

 

zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KO-CZR), w następujących zakresach:

  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)

na obszarze województwa: 08 – OPOLSKIE.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 22.12.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 maja 2017r. (zakres: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRES KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia  125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 22.12.2016r ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 maja 2017r .

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2017 dostępne są
w siedzibie OPOLSKIEGO OW NFZ, adres: ul. Głogowska 37 45-315 Opole, od dnia 04.07.2017 do dnia 31.12.2017 w godzinach 8:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2017 rok proszeni są
o złożenie wniosków do dnia 10.11.2017. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1,00zł.