SOK

SOK

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

01.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
W RODZAJU: ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE
NA ROK 2018
KOD POSTĘPOWANIA 08-18-000024/SOK/11/6/11.1450.100.02/06
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.).
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Adres: Głogowska 37 45-315 Opole
zaprasza
do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:
1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
na obszarze województwa: 16 – OPOLSKIE.
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ z późn.zm Prezesa Funduszu z dnia 22.12.2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK.
Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 22.12.2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.
Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 dostępne są w siedzibie Opolskiego OW NFZ, adres: Głogowska 37 45-315 Opole, od dnia 15.01.2018 do dnia 31.12.2018 w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.
Wnioskujący o zawarcie umów na rok 2018 proszeni są o złożenie wniosków do 10-go każdego miesiąca do godz. 16.00 w celu zawarcia umowy od 1-go następnego miesiąca.
Wnioskodawca może złożyć w Opolskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.