Uncategorized

Uncategorized

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

16.04.2019

Opolski OW NFZ przypomina o obowiązkach sprawozdawczych dotyczących świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

– przesyłanie komunikatem XML informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z prowadzonych przez świadczeniodawcę list oczekujących – cotygodniowo, przynajmniej 1 raz w tygodniu;

– przesyłanie komunikatem XML danych o liczbie osób oczekujących, średnim czasie oczekiwania i liczbie osób skreślonych z list oczekujących w okresie sprawozdawczym, wraz z listami osób oczekujących z dokładnością do numeru PESEL – comiesięcznie, do 10 dnia miesiąca;

– prowadzenie w aplikacji AP-KOLCE list oczekujących na wybrane świadczenia, zgodnie ze słownikiem opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia – w czasie rzeczywistym w zakresie wpisywania i skreślania świadczeniobiorców;

– aktualizacja danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla wszystkich list oczekujących prowadzonych w AP-KOLCE – cotygodniowo, przynajmniej 1 raz w tygodniu;

– aktualizacja daty oceny kolejki dla wszystkich list oczekujących prowadzonych w AP-KOLCE – comiesięcznie, przynajmniej 1 raz w miesiącu.

 

Na rzetelność, kompletność i terminowość sprawozdawczości zwracamy uwagę szczególnie w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz zabiegów w zakresie soczewki (zaćma).

Informujemy, iż Oddział może prowadzić weryfikację telefoniczną przekazywanych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, w związku z czym prosimy o rzetelne i terminowe przekazywanie ww. danych.

Jednocześnie przypominamy, iż niewypełnianie obowiązku sprawozdawczego może stanowić podstawę do nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.).

 

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.):

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, świadczeniodawca może informować o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

 

Wszelkie pytania dotyczące sprawozdawczości z zakresu list oczekujących prosimy kierować telefonicznie pod nr (077) 40 20 181 lub mailowo na adres Lukasz.Pisarek@nfz-opole.pl