Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla osób planujących letni wypoczynek poza miejscem zamieszkania

01.06.2016

Informacja dla osób planujących letni wypoczynek poza miejscem zamieszkania

 

WAKACJE W KRAJU

Zbliża się czas wakacji;  w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania
na urlopie w kraju gdy nagle zachorujemy lub nasz stan zdrowia się pogorszy, gdzie osoba ubezpieczona powinna się zgłosić w celu uzyskania pomocy?

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 możemy
udać się do dowolnej przychodni, posiadającej kontrakt z NFZ, gdzie skorzystamy
z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni czyli od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, możemy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji nagłej, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli stan zdrowia jest cięższy,
w szczególności, jeżeli doszło do utraty przytom­ności, zaburzeń świadomości, otwartych złamań, niezwłocznie wzywajmy zespół ratownictwa medycznego.

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu.

Jak wzywamy karetkę i jakie dane podajemy dyspozytorowi?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:

999 lub 112 – europejski numer alarmowy

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • powód wezwania karetki,
  • dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne,
  • kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych),
  • stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?, czy ma wyczuwalny puls?),
  • kto wzywa zespół,
  • numer telefonu.

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania.

Często spotykamy się z sytuacjami, kiedy Pacjenci nie wiedząc gdzie się zgłosić w razie zachorowania kierują się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, czy taka praktyka jest właściwa?

Należy pamiętać, że SOR –y udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego.

Zdarza się, że podczas wakacji zaboli nas ząb. Jak postępujemy?

Jeżeli boli nas ząb, to ma­my prawo zgłoszenia się do każdego gabinetu stomatologicznego, mającego pod­pisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W dni powszednie od godz. 19.00 do 7.00 rano, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo; w większych miastach, jak również w niektórych, miejscowościach wypoczyn­kowych zapewniony jest dyżur bólowy  w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – pełnią go ambulatoria stomatologicz­ne udzielające świadczeń w na­głych przypadkach.

Skąd będziemy wiedzieli, pod jakim adresem przyjmuje lekarz rodzinny, specjalista, jaki jest numer telefonu do noc­nej i świątecznej opieki zdro­wotnej poza terenem naszego zamieszkania?

Jadąc na wypoczynek zorganizowany, nie musimy się martwić. Organizator posiada takie informa­cje. Jadąc indywidualnie, po­starajmy się zebrać niezbędne informacje przed wyjazdem, ko­rzystając, np. z internetu. Na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  www.nfz-opole.pl  w części poświęconej „DLA  PACJENTA”  w zakładce „gdzie się leczyć” znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące miejsc, gdzie w razie potrzeby otrzymamy pomoc medyczną na terenie całego kraju.

Czy jadąc na wakacje w kraju powinniśmy zabrać ze sobą dokument, który potwierdzi nasze prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ?

Od 2013 roku wystarczy nasz numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); aby sprawdzić w systemie  eWUŚ czy posiadamy aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
np. czy lekarz będzie mógł wypisać Nam bez obaw refundowaną receptę.

W przypadku gdy Nasze dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza podajemy w rejestracji swój PESEL. Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia muszą przedstawić aktualną legitymację szkolną. Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza Naszych uprawnień do świadczeń, a wiemy, że mamy do nich prawo, możemy je potwierdzić za pomocą dokumentów (legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy). Jeżeli nie mamy przy sobie takiego dokumentu, możemy złożyć oświadczenie o Naszym prawie do świadczeń
i wówczas zostaną nam udzielone świadczenia medyczne finansowane przez NFZ.

Pamiętajmy, jeśli wysyłamy dziecko na wakacje z babcią, dziadkiem lub krewnymi, powinniśmy ich upoważnić (najlepiej w formie pisemnej, bez potwierdzenia notarialnego) do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.

 

WAKACJE POZA GRANICAMI KRAJU

Zapewne część Opolan spędzi urlopy poza na­szym Krajem. W jaki dokument powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek konieczności skorzystania ze świadczeń opieki zdro­wotnej za granicą?

Takim dokumentem jest Europejska Karta Ubezpie­czenia Zdrowotnego, dokument w postaci plastikowej karty potwierdzający Nasze ubezpieczenie zdrowotne i uprawniający Nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach nagłych i niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub krajach członkowskich Europejskiego Stowarzysze­nia Wolnego Handlu w skró­cie EFTA (do którego należą: Islandia, Liechtenstein, Nor­wegia i Szwajcaria). Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju, gdzie przebywamy np. jeśli w danym państwie pacjent dopłaca do pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza – ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała dopłata.

Ww. przepisy obowiązują również na terytoriach:

  • francuskich: Gwadelupie, Martynice, Reunion i Gujanie Francuskiej;
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich.

 

Przepisów o koordynacji nie stosuje się zaś w przypadku: Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

Pamiętajmy, karta EKUZ nie uprawnia do bezpłatnego transportu sanitarnego.

 

Co zrobić, żeby dostać Europejską Kartę Ubez­pieczenia Zdrowotnego?

Należy wypełnić wniosek dostępny w siedzibie Opol­skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub na stro­nie internetowej fun­duszu. Następnie na­leży wniosek, złożyć w siedzi­bie opolskiego oddziału NFZ. Można go przesłać pocztą, faksem, zeskanować i wysłać e-mailem lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Odebrać kartę możemy osobiście w oddziale, za pośrednictwem poczty lub jeśli nie możemy osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek – upoważnienie, którego wzór znajduje się na stronie 
www.nfz-opole.pl

Jak długo trzeba czekać na kartę EKUZ?

Karty wydajemy na pocze­kaniu. Pamiętajmy jednak, że w okresie wakacyjnym mogą być kolejki, dlatego nie zo­stawiajmy tego na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Polecam Państwu składanie wniosku i odbiór karty za pośrednictwem poczty, bez potrzeby przyjazdu do siedziby Opolskiego Oddziału NFZ.

Ktoś jednak może zapomnieć wyrobić kartę przed wyjazdem, a będąc za granicą np. złamie no­gę i znajdzie się w szpita­lu. Co wtedy ma zrobić?

Osoba ta powinna jak najszybciej skontaktować się z naszym oddziałem NFZ te­lefonicznie, faksem lub za po­średnictwem osoby pozosta­jącej w kraju. Oddział fun­duszu wystawi wtedy tzw. certyfikat zastępczy. Jest to papierowy dokument zastę­pujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Możemy go dostarczyć fak­sem lub pocztą na wskaza­ny adres.

A jeżeli jest to tylko wizyta u lekarza np. z powo­du przeziębienia lub w iz­bie przyjęć szpitala?

Jeżeli koszt świadczenia nie jest duży, to możemy za wizytę zapłacić; ale ko­niecznie poprośmy o rachu­nek. Następnie z rachunkiem powinniśmy się zgłosić do Oddziału NFZ w Opolu, dołączając również wniosek o zwrot zapłaconej kwoty.

Kiedy nie działa EKUZ?

Jeżeli celem podróży jest leczenie planowe poza granicami kra­ju, wtedy wymaga to zgody Prezesa NFZ w innym trybie. Pamiętajmy też, że jeżeli straciliśmy upraw­nienia do posługiwania się EKUZ i nieprawnie uzyska­liśmy świadczenia medyczne za granicą, to NFZ będzie do­chodził zwrotu kosztów.  

Zbliża sie czas urlopów, pamiętaj o zabraniu ze sobą EKUZ !!!