Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:  Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami…

28.11.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
NA ROK: 2013

KOD POSTĘPOWANIA :  ZPO

Na podstawie art.159 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ,
ul. Głogowska 37
45-315Opole

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, w następujących zakresach:

 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
 2. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
 3. Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
 4. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;

 

na obszarze województwa opolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 58/2009/DSOZ z późn  zm. Prezesa Funduszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.
Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2013 dostępne są w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: Głogowska 37 45-315 Opole w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.
Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2013 r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 12.12.2012 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich rozpatrzenie przez OW NFZ w terminie umożliwiającym podpisanie umów na realizacje świadczeń od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Od 1 stycznia 2013 r., wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie  umowy od  pierwszego dnia  kolejnego okresu  sprawozdawczego  (miesiąca kalendarzowego).
Wnioskodawca może złożyć w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.


Do zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do zarządzenia;
 3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
 4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 293, poz. 1728);
 5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Ponadto, proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzy wniosku – dotyczy nowych Świadczeniodawców oraz Świadczeniodawców, którzy posiadali zawarte umowy w tym rodzaju świadczeń z OOW NFZ, i u których nastąpią zmiany w zatrudnionym personelu.
Jednocześnie informuję, że przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 1. Uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
 2. Pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
 3. Wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
 4. przygotowania formularza wniosku na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
 5. Zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
 • a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
 • b) przedmiotem postępowania;
 • Wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
 • Wersję elektroniczną formularza wniosku sporządza się wyłącznie za pomocą aplikacji ofertowej udostępnionej przez Oddział Funduszu.
 • Wersję elektroniczną i papierową formularza wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w pkt.5. Kopertę oraz pozostałe dokumenty umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: „Oznaczenie wniosku”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.
 • Wnioskodawca, w formularzu wniosku może zgłosić wyłącznie produkty będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienione w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, których zastosowanie jest zgodne ze wskazaniami medycznymi określonymi w tym rozporządzeniu.
 • Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego z każdego przedstawionego asortymentu w cenie limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, lub w cenie niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów medycznych na zamówienie.
 • Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Opole, 27-11-2012

  Źródło: Wydział Organizacyjny

  Pliki do pobrania