Personel medyczny

Wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania zakresów numerów recept papierowych

Wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania zakresów numerów recept papierowych

Tryb i sposób postępowania dotyczący nadawania uprawnień do samodzielnego pobierania unikalnych numerów papierowych recept refundowanych

 1. Zapoznanie się z zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:
 1. Nr 80/2016/DGL z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.
 2. Nr 81/2016/DSOZ z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Nr 58/2020/DGL z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty (w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19)
 1. Wykonanie kserokopii dokumentów:
 1. Prawa Wykonywania Zawodu (wszystkie strony dokumentu)
 2. Dyplomów specjalizacyjnych
 3. Dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu z ordynacji leków (w przypadku pielęgniarek i położnych)
 1. Złożenie wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego
  WNIOSEK   

          INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z kserokopiami dokumentów, należy złożyć osobiście w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (oryginały dokumentów do wglądu). Na miejscu otrzymają Państwo dane do logowania do Portalu Personelu, za pośrednictwem którego generowane będą zakresy numerów recept.
 1. Wszystkie dane wprowadzone do wniosku muszą być zgodne z przedłożonymi dokumentami, a wszystkie miejsca prowadzonych praktyk zgodne i zawarte w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
 1. Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiany należy dokonać poprzez złożenie Wniosku o aktualizację danych, za pośrednictwem Portalu Personelu. Zgodnie z § 5 pkt. 10 zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r.
  w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, podpisany wniosek aktualizacyjny należy złożyć osobiście w oddziale Funduszu lub przesłać do siedziby OOW NFZ.

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej:

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Wydział Gospodarki Lekami

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole