Apteki

Aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę / punkt aptecz

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany danych w umowie, powinien:

  1. Przygotować dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą danych apteki lub podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny:

a) Wniosek o aneks do umowy na realizację recept  ( wypełniony i opieczętowany pieczątką podmiotu) wraz  z załącznikami:  

  • wzór podpisu i parafy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept
  • wzór podpisu i parafy osób podpisujących wniosek lub umowę na realizację recept
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku

b) przygotować kserokopie dokumentów, tj.:

  • decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie apteki/punktu aptecznego,
  • kopia umowy spółki cywilnejw przypadku, gdy podmiotem prowadzącym aptekę/punkt apteczny są wspólnicy spółki cywilnej,

c) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (w przypadku gdy wniosek i aneks podpisuje osoba, która nie jest wykazana w KRS lub CEIDG).

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy złożyć do OOW NFZ osobiście lub listownie na adres: OOW NFZ w Opolu, ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole.

Na podstawie wniosku o zmianę danych apteki lub podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept. 

Wszelkie informacje dotyczące procesu aneksowania będą umieszczane na Portalu Świadczeniodawcy.

Po podpisaniu aneksu dane podmiotu będą uaktualnione w systemach informatycznych OOW NFZ.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

apteki@nfz-opole.pl

Wydział Gospodarki Lekami, Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek tel.:

77 54 95 261

77 54 95 278

77 54 95 263

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o podpisanie aneksu do umowy – zmiana danych podmiotu.pdf

Wzór podpisu i parafy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept.pdf

Wzór podpisu i parafy osób podpisujących wniosek lub umowę na realizację recept.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.pdf