Apteki

Rozwiązanie umowy

W sytuacji, kiedy apteka kończy swoją działalność podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, który ma zawartą umowę na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązany jest powiadomić pisemnie oddział wojewódzki Funduszu, który był stroną tej umowy, o miejscu przechowywania recept w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (§ 10 ust. 3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 337 ze zm.);

Cofnięcie, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki / punktu aptecznego :

Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (§ 10 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 337 ze zm.);

Podmiot składa do OOW NFZ:

 1. kopię decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. pisemne oświadczenie o dacie otrzymania decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia i nieskładaniu odwołania od tej decyzji,
 3. pisemną informację o:
 • miejscu przechowywania recept ze wskazaniem osoby do kontaktu wraz z danymi do kontaktu (telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail ) 
 • dacie zakończenia działalności i zaprzestania realizacji recept refundowanych w aptece (data zamknięcia apteki dla pacjentów);
 • przyczynie zakończenia umowy;
 • dane zezwolenia; dane decyzji wygaszającej/cofającej zezwolenie;
 • dacie zakończenia pełnienia funkcji kierownika;
 • dacie przekazania do rozliczenia ostatniego zestawienia refundacyjnego, ze wskazaniem okresu refundacyjnego, którego dotyczyło 
 • przekazaniu do OOW NFZ wszystkich szablonów zestawień  i nie składaniu wniosków o odblokowanie zamkniętych okresów refundacyjnych w celu złożenia zaległych

Wypowiedzenia umowy na prowadzenie apteki / punktu aptecznego :

Podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego (§ 10 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 337 ze zm.);

Podmiot wypowiada umowę na realizację recept z:

 • wskazaniem numeru umowy
 • pisemną informacją o miejscu przechowywania recept i wskazaniem osoby i danych  do kontaktu (telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail);
 • oświadczeniem w którym podmiot informuje o:

– dacie zakończenia działalności i zaprzestania realizacji recept refundowanych w aptece (data zamknięcia apteki dla pacjentów);

– przyczynie zakończenia umowy;

– dacie zakończenia pełnienia funkcji kierownika;

– dacie przekazania do rozliczenia ostatniego zestawienia refundacyjnego, ze wskazaniem okresu refundacyjnego, którego dotyczyło

– przekazaniu do OOW NFZ wszystkich szablonów zestawień  i nie składaniu wniosków o odblokowanie zamkniętych okresów refundacyjnych w celu złożenia zaległych korekt. 

Wypowiedzenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny zgodnie z KRS, CEIDG, lub wspólników spółki cywilnej zgodnie z zasadami reprezentacji.

Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który rozwiąże umowę z oddziałem wojewódzkim Funduszu oraz zakończy prowadzenie działalności, jest obowiązany do powiadamiania tego oddziału, przez okres 5 lat od dnia zakończenia prowadzenia działalności, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot, w celu umożliwienia Funduszowi dostępu do recept zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny, w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie.
(Art. 47a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 t.j. z późn. zm.)

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, który nie powiadamia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie – podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept. (art. 127 da ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 t.j. z późn. zm.).

Zgłoszenie zakończenia umowy na realizację recept i aktualizacja zgłoszenia zakończenia umowy – za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy

Zgłoszenie zakończenia umowy na realizację recept oraz aktualizację takiego zgłoszenia można dokonać w Portalu Świadczeniodawcy.

Zgłoszenie umożliwia przekazanie przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny wszystkich opisanych powyżej informacji i dokumentów, w szczególności informacji o miejscu przechowywania recept po zakończeniu umowy, a także danych adresowych osoby reprezentującej podmiot lub osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot.

W sytuacji zakończenia działalności apteki/punktu aptecznego i zakończenia umowy na realizację recept, w Portalu Świadczeniodawcy należy utworzyć zgłoszenie zakończenia umowy na realizację recept:

w części: Apteki -> w zakładce: Zgłoszenia i aktualizacje zgłoszenia zakończenia umów na realizacje recept -> w sekcji: Nowy wniosek -> wybór właściwego typu wniosku oraz kodu umowy -> przycisk: Dodaj.

W zgłoszeniu należy uzupełnić dane dla wszystkich pól w formatce, m.in.:

 • data zakończenia działalności i zaprzestania realizacji recept refundowanych w aptece (data zamknięcia apteki dla pacjentów);
 • przyczyna zakończenia umowy;
 • dane zezwolenia; dane decyzji wygaszającej/cofającej zezwolenie;
 • data zakończenia pełnienia funkcji kierownika;
 • dane miejsca przechowywania recept;
 • dane osoby reprezentującej podmiot;
 • dane osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej podmiot.

Do utworzonego zgłoszenia należy dodać załączniki:

 • kserokopię decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o wygaśnięciu/cofnięciu/stwierdzeniu nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego – w przypadku gdy decyzja jest podstawą do zakończenia umowy;

Wprowadzone zgłoszenie można przekazać do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w wybrany sposób:

 • wydrukować, podpisać przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę i złożyć do Biura Podawczego Oddziału Funduszu wraz z ww. załącznikami.
 • podpisać podpisem elektronicznym i przekazać do OOW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

apteki@nfz-opole.pl

Wydział Gospodarki Lekami, Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek, tel.:

77 54 95 261

77 54 95 278

77 54 95 263

 

Pliki do pobrania:

wniosek – cofnięcie, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.pdf

wniosek – wypowiedzenie umowy przez podmiot.pdf