Apteki

Podpisanie umowy

Komunikat
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zmianami) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” rozpoczyna postępowanie w sprawie zawarcia umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept”.
Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.
Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego  na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.
W celu prawidłowego i skutecznego  zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept.
Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 z późn. zm.) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.
Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.
Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do właściwego oddziału Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.
Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

 1. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne
 2. Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych – wypełnij formularz
 3. Regulamin techniczny przygotowania wniosku
 4. Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny?- Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept (wymagana jest przeglądarka internetowa i wtyczka Adobe Flash Player http://get.adobe.com/pl/flashplayer/download)

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku godzinach od 8;00 do 16;00, lub wysłać pocztą.
Wymagane dokumenty zostały określone w Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia  19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty:
Rozdział 2
Sposób przygotowania wniosku

§ 7.

 1. W celu zawarcia umowy na realizację recept wnioskujący składa do oddziału Funduszu wniosek, który spełnia warunki zawierania umów określone w zarządzeniu, w formie elektronicznej i pisemnej.  
 2. Wniosek sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu NFZ, w sposób określony przez Fundusz w regulaminie technicznym przygotowania wniosku.

§ 8.

 1. W celu złożenia wniosku, wnioskujący:
  1. zapoznaje się z komunikatem oddziału Funduszu w sprawie trybu zawierania umów na realizację recept, z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z niniejszym zarządzeniem;
  2. występuje z wnioskiem do oddziału Funduszu o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ przez aptekę, która nie posiadała dotychczas konta w takim portalu;
  3. rejestruje w Portalu NFZ wymagane przez Fundusz dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących apteki i dane identyfikacyjne aptek oraz ewidencję personelu. Uzupełnienie danych o podmiocie prowadzącym aptekę jest warunkiem koniecznym do przygotowania i wysłania do Funduszu wniosku o zawarcie umowy w formie elektronicznej i ewentualnie przygotowania i wydrukowania umowy na realizację recept;
  4. przygotowuje wniosek w formie elektronicznej i pisemnej na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ;
  5. przekazuje wniosek w formie elektronicznej do oddziału Funduszu z wykorzystaniem Portalu NFZ;
  6. drukuje wniosek a następnie opatruje go podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskującego, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów oraz numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki;
  7. umieszcza wydruk wniosku, zgodny z jego formą elektroniczną, wraz z załącznikami w kopercie. Opis koperty powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
   1. napis: „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”,
   2. nazwę i adres wnioskującego,
   3. kod i adres apteki,
   4. nazwę i siedzibę oddziału Funduszu;
  8. składa wniosek w formie papierowej do oddziału Funduszu;
  9. usuwa braki formalne wniosku w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych wniosku.

§ 9.

 1. Wnioskujący przekazuje do oddziału Funduszu następujące dokumenty:
  1. wniosek w postaci elektronicznej, który zawiera:
   1. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,
   2. dane identyfikacyjne apteki,
   3. aktualną ewidencję personelu;
  2. wniosek w formie pisemnej, zgodny z jego postacią elektroniczną;
  3. załączniki do wniosku, które stanowią następujące dokumenty:
   1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku,
   2. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,
   3. wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku; zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w formie aneksu do umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia; szczegółową procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego podmiotów prowadzących apteki określa zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;
   4. wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku,
   5. wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizacje recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku,
   6. oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wniosku wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2;
   7. kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;
   8. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f są:
  1. kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;
  2. kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego.
  3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 składane przez wnioskującego do oddziału Funduszu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  4. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.
  5. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  6. W przypadku złożenia przez wnioskującego oryginalnych dokumentów oddział Funduszu zwraca je na wniosek wnioskującego, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych zgodnie z ust. 4.

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ:   Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres siedziby oddziału: 45-315 Opole,  ul. Głogowska nr 37

Materiały informacyjne:

Zarządzenie Nr 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  27 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.