Apteki

Aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana kierownika apteki / punktu aptecznego

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany kierownika apteki, powinien:

1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy.

2. Dokonać zmian personalnych w ewidencji personelu apteki na Portalu Potencjału:

  • Rejestracja kierownika w ewidencji personelu apteki/ punktu aptecznego w Portalu Potencjału

Moja struktura organizacyjna – Moje pełne dane (Portal Potencjału) w zakładce Dodaj personel

  • Dokonanie zmiany personelu w umowie na realizację recept na Portalu Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów – Dodaj zgłoszenie zmian do umowy – przekazany wniosek zostaje oceniony przez pracownika Oddziału NFZ.

3. Wprowadzić wniosek elektroniczny o zmianę kierownika na Portalu Potencjału – Dane Świadczeniodawcy

  • Dane Świadczeniodawcy – Zgłoszenie zmian danych kierownika – Dodaj nowy wniosek – Dodaj kierownika (wprowadzenie daty początku objęcia stanowiska przez nowego kierownika jest możliwe po uprzednim wprowadzeniu daty zakończenia pełnienia funkcji kierownika przez osobę ustępującą ze stanowiska; data okresu zatrudnienia „Do” dla nowego kierownika powinna być oznaczona „bezterminowo”, z uwagi na fakt, iż umowa na realizację recept jest zawierana na czas nieokreślony).

wniosek należy zapisać i przekazać do Oddziału NFZ klawiszem Przekaż do OW NFZ

4. Przygotować dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego:

Wniosek o aneks do umowy na realizację recept  ( wypełniony i opieczętowany pieczątką podmiotu) wraz z załącznikami:

a) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku

b) wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek

c) wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania w trakcie trwania umowy na realizację recept

d) oświadczenie kierownika apteki/punktu aptecznego

e)  kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji:

  • kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, lub
  • kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego –  w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego.

W przypadku rozbieżności w nazwisku należy załączyć kopię wpisu do prawa wykonywania zawodu lub kopię odpisu aktu małżeństwa.

          f) kopia:

  •            – wniosku na zmianę kierownika apteki/punktu aptecznego złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym wraz z potwierdzeniem przyjęcia przedmiotowego pisma przez Inspektorat (zamieszczona pieczęć z datą przyjęcia   pisma przez WIF lub Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w przypadku przekazania wniosku poprzez platformę ePUAP )
  •            – dokumentu z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzającego zmianę na stanowisku kierownika apteki (w przypadku sporządzenia przez WIF pisma w sprawie),

g) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (w przypadku gdy wniosek i aneks, w imieniu podmiotu prowadzącego aptekę, podpisuje osoba, która nie jest wykazana w KRS lub CEIDG),

h) upoważnienie dla kierownika apteki/punktu aptecznego do podpisywania zbiorczych zestawień refundacyjnych w imieniu właściciela prowadzącego aptekę (w przypadku gdy zestawienie, w imieniu podmiotu prowadzącego aptekę, nie będzie podpisywane przez osobę wskazaną do reprezentacji podmiotu w KRS lub CEIDG).

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Dokumenty opisane w punkcie 4, stanowiące podstawę sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy złożyć do OOW NFZ osobiście lub listownie na adres: OOW NFZ w Opolu, ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole.

Na podstawie złożonego wniosku o zmianę kierownika apteki Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept.

Wszelkie informacje dotyczące procesu aneksowania będą umieszczane na Portalu Świadczeniodawcy.

Po podpisaniu aneksu w OOW NFZ kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy, m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

apteki@nfz-opole.pl

Wydział Gospodarki Lekami, Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek, tel.:

77 54 95 261

77 54 95 278

77 54 95 263

 Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę kierownika.pdf

Wzór podpisu i parafy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recep.pdf

Wzór podpisu i parafy osób podpisujących wniosek lub umowę na realizację recept.pdf

Oświadczenie kierownika apteki.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku.pdf