Apteki

Aneksowanie umowy na realizację recept – zmiana konta bankowego

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany rachunku bankowego, powinien:

1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy.

2. Wygenerować wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego w zakładce: Moje umowy -> Zmień.

3. Przygotować dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą rachunku bankowego:

a) wydrukować wygenerowany na portalu wniosek ( z kodem kreskowym ),

b) wniosek o aneks do umowy na realizację recept  ( wypełniony i opieczętowany pieczątką podmiotu)

Dokumenty opisane w punkcie 3 należy złożyć do OOW NFZ osobiście lub listownie na adres: OOW NFZ w Opolu, ul. Ozimska72A 45-310 Opole.

Wszelkie informacje dotyczące procesu aneksowania będą umieszczane na Portalu Świadczeniodawcy.

Na podstawie wniosków o zmianę konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę, Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept. Po podpisaniu aneksu płatności refundacyjne będą przekazywane na nowe konto bankowe.

Dopuszcza się podpisanie aneksu przez świadczeniodawcę poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez  notariusza, radcę prawnego albo adwokata.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

apteki@nfz-opole.pl

Wydział Gospodarki Lekami, Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek tel.:

77 54 95 261

77 54 95 278

77 54 95 263

Pliki do pobrania:

wniosek podmiotu prowadzącego aptekę w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego