Ogłoszenie o naborze pracowników nr 03/2017 – w toku

17.01.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 03/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta
w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – 1 osoba

              

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                                                                  

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. Zapewnienie zaopatrzenia w artykuły biurowe oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących
  wszystkie komórki organizacyjne Oddziału, współpraca z firmami dostarczającymi materiały biurowe oraz
  materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących.
 1. Współpraca z właścicielem budynku w zakresie realizacji umowy na wynajem
  powierzchni biurowych.
 1. Współpraca z operatorami w zakresie wystawianych rachunków telefonicznych, miesięczne analizowanie ich wielkości.
 1. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy i innych publikacji.

Wykształcenie:

Średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

Wymagania konieczne:

 • przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 j.t.),

Wymagania pożądane:

 • Dyspozycyjność.
 • Biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Odporność na stres.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.),./.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane: list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • oświadczenie dot. art. 112.

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/03/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 17 stycznia 2017  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń