Dla Świadczeniodawcy

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie listy MZ dotyczącej wniosków PPZ realizowane przez gminy w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin.

Poniżej przekazujemy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z opublikowaną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy:

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do ustalenia wzoru umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a jednostką samorządu terytorialnego. Po akceptacji, wzór umowy zostanie bezzwłocznie przekazany oddziałom wojewódzkim celem zawarcia umów.

Kontakt:
WEF – w sprawie zawarcia umowy: Małgorzata Tolak – tel. 077 54 95 264
WSOZ – kontakt merytoryczny: Agnieszka Kędziora-Cygan – tel. 77 40 20 171

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2024 r.

Dyrektor Opolskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024

L.p. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Nazwa programu Kwota dofinansowania programu
1. Miasto Opole Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy 139 980,00 zł
2. Miasto Opole Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie. 66 800,40 zł
3. Gmina Jemielnica Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015 20 000,00 zł
4. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 16 000,00 zł
5. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi 12 000,00 zł
6. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych 12 000,00 zł
7. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II 12 000,00 zł
8. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy 12 000,00 zł
9. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy 12 000,00 zł
10. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc 8 000,00 zł
11. Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle 64 000,00 zł
12. Gmina Gogolin Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2024-2027 24 000,00 zł
13. Gmina Gogolin Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2024-2027 24 000,00 zł
14. Gmina Gogolin Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców W Gminie Gogolin na lata 2024-2027 24 000,00 zł
Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2024 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2024 r.

Działając na podstawie art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r, poz. 2561 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (t. j. Dz.U.2017 r., poz.9),

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku

 

Miejsce składania wniosków: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ozimska 72 A,  45-310 Opole

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „Program polityki zdrowotnej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego”

Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2023 roku

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wniosek winien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 • wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 • określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 • określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 • harmonogram realizacji programu;
 • planowane koszty realizacji programu;
 • opis spodziewanych korzyści realizacji programu;
 • informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust. 11
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz
z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

Wzór informacji o numerze rachunku bankowego

Wzór wniosku

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r. – II etap

Dyrektor OOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2023 r. – II etap

 

L.p.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1.

Gmina Jemielnica

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015

16 800,00 zł

2.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy

12 000,00 zł

3.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy II.

12 000,00 zł

4.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

12 000,00 zł

5.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

8 000,00 zł

6.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

12 000,00 zł

7.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

16 000,00 zł

8.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych

12 000,00 zł

9.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle

64 000,00 zł

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Dyrektor OOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2023 r.

 

L.p.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1.

Miasto Opole

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

120 000,00 zł

2.

Miasto Opole

Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

54 809,60 zł

3.

Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

10 800,00 zł

4.

Gmina Gogolin

Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

40 000,00 zł

5.

Gmina Gogolin

Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Gogolin na lata 2015-2020

4 000,00 zł

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Informacja

o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Działając na podstawie art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1285 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (t.j. Dz.U.2017 r., poz.9),

 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku

 

Miejsce składania wniosków: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ozimska 72 A,  45-310 Opole

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego”

Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2022 roku

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wniosek winien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści zrealizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust. 11
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 i 694).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku

Wzór informacja o numerze rachunku bankowego

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w roku 2021

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 roku

 

L.p.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1 2/2021 Gmina Jemielnica

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015 z kontynuacją realizacji programu zdrowotnego do 2021 roku uchwalona przez Rade Gminy Jemielnica

16 800

2 4/2021 Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

10 800

3 5/2021 Gmina Gogolin

Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin

4 000

4 6/2021 Gmina Gogolin

Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

40 000

5 9/2021 Miasto Opole

Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi

6 600

6 10/2021 Miasto Opole

Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek””

10 400

7 11/2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

11 998

8 12/2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy

23 970

9 13/2021 Gmina Lubsza

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza na lata 2016-2020, kontynuowany w latach 2021-2025

4 000

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2021 r.

Działając na podstawie art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (t.j. Dz.U.2017 r., poz.9),

 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365)

Wnioski należy składać w formie papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole lub przesłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

 

Robert Bryk
Dyrektor OOW NFZ

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019 – postępowanie dodatkowe

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku – postepowanie dodatkowe

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

12/2019

Gmina Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

18 000,00

2

13/2019

Gmina Kędzierzyn – Koźle Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

6 000,00

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

5/2019

Gmina Gogolin Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 – 2020

5 200,00

2

6/2019

Gmina Gogolin Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gogolinie

4 000,00

3

9/2018

Urząd Miasta Opola Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały Ząbek”

9 856,00

4

10/2019

Urząd Miasta Opola Program profilaktyczno – edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi”

6 180,00

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Informacja

o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.1938 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji
o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Dyrektor

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

    Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

 

Opole, dn. 18.07.2018r.

Źródło: Wydział Organizacyjny

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2018

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 rok

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

1/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

19 980,00

2

2/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania cukrzycy typu II

21 996,80

3

3/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych

24 000,00

4

4/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

6 400,00

5

5/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania raka piersi

18 000,00

6

6/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka  ludzkiego

64 000,00

7

7/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania raka szyjki macicy

6 000,00

8

8/2018

Urząd Gminy Murów Program szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2016 – 2021

4 608,00

9

9/2018

Urząd Gminy Pokój Program szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017 – 2022

6 696,00

10

10/2018

Gmina Namysłów Program profilaktyki zdrowowtnej „Fioletowa wstążka -szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV

17 280,00

11

11/2018

Urząd Gmina Gogolin Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 – 2020

8 280,00

12

12/2018

Urząd Gmina Gogolin Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w gminie Gogolin na  lata 2016-2020

40 000,00

13

14/2018

Urząd Miasta Opola Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

60 000,00

14

15/2018

Urząd Miasta Opola Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

40 320,00

15

16/2018

Urząd Miasta Opola Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie

60 000,00

16

17/2018

Urząd Miasta Opola Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

20 720,00

17

18/2018

Urząd Miasta Brzeg Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej

8 000,00

18

24/2018

Urząd Gminy Polska Cerekiew Program  profilaktyki  i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

3 780,00

19

29/2018

Urząd Gminy Pawłowiczki Program  profilaktyki  i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

3 600,00

Podstawa prawna:  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U z 2017r. poz. nr 9).

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r.

 

Lp.

Nr wniosków

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania 

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

1/2017

Urząd Miasta Opola Program profilaktyki zakażeń pneumokokowymi

72 000,00

2

2/2017

Urząd Miasta Opola Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

80 800,00

3

3/2017

Urząd Miasta Opola Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

44 000,00

4

4/2017

Urząd Gminy Bierawa Program szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017-2019

8 400,00

5

5/2017

Urząd Gminy Gogolin Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

8 880,00

6

6/2017

Urząd Gminy Gogolin Program  przeciwdziałania  wadom  postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

44 800,00

7

9/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i zakażeń wirusem  brodawczaka ludzkiego

63 959,22

8

10/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

6 000,00

9

11/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

18 000,00

10

12/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

19 980,00

11

13/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

6 400,00

12

14/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania cukrzycy typu II

21 996,80

13

15/2017

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle Program profilaktyki i wczesnego  wykrywania  chorób naczyniowych

24 000,00

 

Podstawa prawna:  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Opolski OW NFZ

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

 

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

 Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi:

 • jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej,
 • termin składania wniosków na 2017 rok upływa z dniem 15 marca 2017 r.
 • wniosek zawiera:
 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu
 10. Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2016, 1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916).

Wnioski zawierające powyżej wymienione elementy/dokumenty/ należy składać  w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Opole, 17.02.2016r.

Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny