Dla Świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe

Od 17 marca 2023 roku istnieje możliwość wystawienia e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Lekarze mogą wystawiać skierowania w formie papierowej jeszcze do 30 czerwca 2023 r. Po tej dacie wszystkie skierowania będą wystawiane w formie elektronicznej.

Wystawianie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe

DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową od dnia 1 lipca 2023 roku skierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie możliwe jedynie na podstawie e-skierowania wystawionego w Systemie Informacji Medycznej.

Skierowanie w formie papierowej można wystawić w sytuacji gdy:

  • brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego (SIM)
  • świadczenie z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ma być realizowane poza granicami kraju.

Wystawione e-skierowanie jest automatycznie wysyłane do oddziału NFZ. Nie należy drukować e-skierowania!

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione do dnia 30 czerwca 2023 r. w formie papierowej będą potwierdzane na dotychczasowych zasadach.

Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie można wystawić po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Zapis ten nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia dzieci i leczenia w formie ambulatoryjnej.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSTAWIENIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO NA CZAS LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  dotyczące  wystawiania świadczeniobiorcom zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego, uprzejmie informuje:

  • brak jest podstaw do wystawiania świadczeniobiorcy zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy /zwolnień lekarskich/  na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą;
  • dla opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi przebywającymi w sanatorium, zaświadczenie  lekarskie /zwolnienie lekarskie/ może być wystawione wyłącznie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, co musi wynikać z badania lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie) wystawiane jest na okres, w którym pacjent ze względu na swój stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy. Stanowi  również dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest na potrzeby udokumentowania czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi zdarzeniami zrównanymi z niezdolnością do pracy dla celów nabycia prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu.  Inną sytuacją jest udokumentowanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Powyższe nie przewiduje możliwości wystawiania zaświadczenia lekarskiego /zwolnienia lekarskiego/ na czas pobytu w sanatorium w celu podjęcia leczenia uzdrowiskowego / rehabilitacji uzdrowiskowej.

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z opinią ZUS, brak jest uzasadnienia do wystawiania świadczeniobiorcy korzystającemu ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy na czas związany z pobytem w sanatorium, jeśli nie została u niego stwierdzona niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

Analogicznie w sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi świadczeniobiorcami korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego, zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Podstawą wystawienia zaświadczenia nie jest jednak fakt przebywania członka rodziny w placówce leczniczej, lecz wyłącznie stwierdzenie konieczności sprawowania nad nim osobistej opieki z uwagi na stan  chorobowy.

PODSTAWY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn.zm)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2023 r., poz.151)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową  (Dz.U. 2023 r., poz. 399)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1406)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów  lecznictwa uzdrowiskowego  (Dz.U. z 2012 r., poz.14 )
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2023 r., poz. 687 z późn.zm.)