Ogłoszenie o naborze pracowników nr 20/2017 – w toku

16.03.2017

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 20/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje

kandydata na stanowisko REFERENTA w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – 1 osoba

 

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • realizacja zadań wynikających z monitorowania realizacji umów w poszczególnych rodzajach
  i zakresach świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe,

Wymagania konieczne:

 • znajomość metoda finasowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podstawowej obsługi programów pakietu MS Office.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1793 ze zm.) oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • znajomość metodologii oceny kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność i dyspozycyjność.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia
  i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.),
 •  podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

         opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.  Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych
niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru: formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 30 marca 2017 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/20/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 15 marzec 2017  r.
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń