Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

10.06.2015

Na podstawie art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane
do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

            Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne świadczeniodawcom będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.