Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

30.09.2015

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 32/BP/2015 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, (z późn. zm.), zwanego dalej ,,zarządzeniem”, informuje się, że ustalona zgodnie z warunkami zarządzenia, wartość WWBDp za I półrocze 2015 r., uprawniająca do stosowania w okresie IV kwartału 2015 r. przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1c załącznika nr 1 do zarządzenia, wynosi 3000 punktów.