Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

31.12.2015

INFORMACJA
DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się
 z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.
[Instrukcja ].

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Dokumentu można składać: w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Opole ul Głogowska 37.

Szczegółowych informacji udziela – Wydział Gospodarki Lekami nr. telefonu                  77 5495 279, 77 5495 283

Źródło: Wydział Organizacyjny