Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący przekazywania na listach wyboru deklaracji POZ świadczeniobiorców, którzy nie maja nadanego nr PESEL

06.06.2016

Komunikaty

Komunikat dot. przekazywania na listach wyboru deklaracji POZ świadczeniobiorców,
którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

W związku ze zgłaszanym przez świadczeniodawców oraz organizacje ich zrzeszające, brakiem możliwości przekazania na listach świadczeniobiorców celem rozliczenia świadczeń na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, informacji o objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru, ubezpieczonych cudzoziemcach przebywających czasowo na terytorium RP, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL informuje się, że począwszy od lutego 2016 r., komunikat XML typu DEKL, umożliwia przesyłanie danych identyfikacyjnych  ww. osób, dla wszystkich zakresów POZ rozliczanych na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej.

Uwzględniając zakres danych o cudzoziemcach zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, dostępnych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, oraz możliwości wynikające z przepisów  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm. ), przy braku numeru PESEL, jako unikalny identyfikator osoby w procesie weryfikacji list POZ, wykorzystywane są w połączeniu ze sobą: numer dokumentu tożsamości ubezpieczonego oraz NIP płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia.

Odpowiednio do opisanej wyżej zmiany, uległa modyfikacji struktura komunikatu XML typu DEKL. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian charakteryzują postanowienia zarządzenia
Nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.

Podkreślenia wymaga jednocześnie, że:

– podstawowym identyfikatorem osoby wykorzystywanym w procesie weryfikacji
list świadczeniobiorców pozostaje nadal numer PESEL. Zatem w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywający czasowo na terytorium RP zgłoszony do ubezpieczenia posiada nadany numer PESEL, przekazywanie dla niego wyżej wskazanych identyfikatorów (numeru dokumentu tożsamości
oraz NIP płatnika składek) nie znajduje zastosowania.

– niezależnie od zrealizowanego dostosowania, w umowach utrzymane zostały dotychczasowe produkty umożliwiające rozliczenie świadczeń jednostkowych udzielonych ubezpieczonym cudzoziemcom bez nadanego numeru PESEL, pozostającym poza listą świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej