Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym OOW NFZ przypomina

23.06.2016

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym OOW NFZ przypomina o:

  1. konieczności realizacji umów zgodnie z zapisami § 9 ust. 1-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1400),
  2. obowiązku powiadamiania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w trybie określonym w § 9 ust. 2 OWU. Powyższe zgłoszenie wymaga formy pisemnej, powinno zostać przekazane do Funduszu, co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą i zawierać informację odnośnie okresu trwania przerwy,
  3. zgodnie z § 9 ust. 5 OWU – „W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział o tym zdarzeniu oraz podjętych czynnościach”,
  4. świadczeniodawca jest zobowiązany udzielać świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.
Źródło: Wydział Organizacyjny